Stavebná revolúcia na Slovensku: Contract Management prekonáva nedôveru, zefektívňuje procesy a znižuje administratívnu záťaž

Jediná čisto konzultačná spoločnosť v oblasti stavebníctva na Slovensku už má za sebou viac ako 130 úspešných projektov. A slovenský trh chce posunúť ešte ďalej. Tím odborníkov z Contract Managementu Slovensko chce zakotviť Zmluvné podmienky FIDIC, ktoré znížia administratívnu záťaž a zefektívnia proces výstavby. 

„Našou výzvou je prekonať neistotu a strach, ktorý panuje na slovenskom trhu. Chceme ho naučiť pracovať efektívnejšie. Až potom môže prísť digitalizácia,“ hovorí Ondřej Vaněček, generálny riaditeľ Contract Managementu Slovensko. 

Digitalizácia podľa obchodného riaditeľa spoločnosti Karola Orlovského nájde uplatnenie v každom sektore stavebníctva. Nie menej dôležitú úlohu ale má udržiavanie dobrých vzťahov, poskytovanie transparentných informácii a riešenie problémov a sporov, ktoré vznikajú počas výstavby. „Niektorí hráči na trhu stále nosia ružové okuliare a nepočítajú na svojich projektoch s problémami. Nie sú potom pripravení ich systematicky a včas riešiť,“ upozorňuje Karol Orlovský. 

S akým najväčším problémom sa podľa vás potyká stavebníctvo na Slovensku?  

Ondřej Vaněček: Najväčším problémom je strach, neistota a nedôvera, ktoré majú negatívny vplyv na komunikáciu. Kontrolné orgány a štátne úrady riadne nekomunikujú a nedôverujú verejným investorom. Tí riadne nekomunikujú a nedôverujú zhotoviteľom, ktorí zase nedôverujú svojim podzhotoviteľom. Stavebníctvo je pritom hlavne o spolupráci. Na jednej stavbe sa podieľajú tisíce ľudí a systém nemôže fungovať, ak sa úrady, investori, zhotovitelia, projektanti a konzultanti na seba nedokážu navzájom spoľahnúť a snažia sa len zbaviť zodpovednosti.  

Karol Orlovský: Z môjho pohľadu je problémom stavebníctva a mnohých ďalších odvetví na Slovensku chýbajúci osobný záujem a vzťah spoločnosti k jednotlivým odvetviam. Stavebníctvo je často nesprávne chápané veľmi neosobne, len ako biznis „tu a teraz“ napriek tomu, že výsledkom našej činnosti sú stavby, ktoré tu ostanú roky. V súčasných náročných časoch je chýbajúca integrita trhu, osobný vzťah k stavebníctvu a dobré vzťahy medzi partnermi veľkým problémom a katalyzátorom „zlých časov“. 

Čo pre zlepšenie situácie môže urobiť Contract Management Slovensko? 

KO: Našou úlohou je predovšetkým udržiavanie a vytváranie dobrých vzťahov na stavebnom trhu. Cestou k dobrým vzťahom sú najmä transparentné a dostupné informácie pre všetky strany. Rovnako kľúčové je súvisiace nastavenie pevných procesov a systémových nástrojov pre riešenie problematických situácií, ktoré vznikajú počas výstavby. 

OV: My sa nebojíme problémov a rozhodnutí. Máme veľmi detailne naštudované a odskúšané procesy riešenia problémov a riadenia stavieb, napríklad v kontexte Zmluvných podmienok FIDIC. Celé portfólio našich služieb je založené na predchádzaní problémom a pomoci s hľadaním riešení. Verím, že zlepšenie situácie docielime tak, že budeme robiť prácu, ktorá nás baví. Dôležitým faktorom je aj naša motivácia zdieľať know-how, pretože chceme, aby sa trh posúval s nami.

Dokázali by ste porovnať úroveň stavebníctva na Slovensku a v Česku? 

KO: Stavebníctvo v oboch krajinách považujem za porovnateľné. Najväčší rozdiel vnímam v schopnosti Českej republiky jasne definovať potreby a ciele a v systémovom nastavení riešení pre ich dosahovanie. 

OV: V Česku sa problémy na stavbách riešia v rámci týždňov až mesiacov, zatiaľ čo na Slovensku to isté trvá niekoľko mesiacov až rokov. Od roku 2015 prebieha v Česku revolúcia, ktorá prispela k väčšej vzdelanosti trhu. Najväčší investori začali pracovať s modernými štandardizovanými zmluvnými podmienkami a uplatňujú rozsiahle metodiky, ktoré regulujú „zlé nápady“. Väčšina radových zamestnancov je tak schopná vysvetliť rozdiel medzi variáciou a claimom (zmenou a nárokom), zhotovitelia a investori chápu dôležitosť harmonogramov a ďalších záznamov a investori pred problémami nezatvárajú oči, ale snažia sa ich riešiť. 

Čo je pre vašu spoločnosť na slovenskom trhu najväčšou výzvou? 

OV: Podobná revolúcia na „štandardizovanie trhu“, ktorá prebieha v Česku, musí prebehnúť aj na Slovensku. Až potom môže prísť digitalizácia. Nemá zmysel o nej rozprávať, kým investori menia zmluvné podmienky na základe pocitov a zlých skúseností alebo kým investori a zhotovitelia podpisujú dodatky k zmluve kvôli každej drobnosti, nedokážu časovo riadiť stavbu a efektívne riešiť variácie. Našou výzvou je prebojovať sa týmto závojom strachu a neistoty a naučiť slovenský trh pracovať efektívnejšie. 

KO: Prvou výzvou je určite správa a využívanie informácii prostredníctvom digitalizácie. Druhým dôležitým krokom je definitívne presadenie a zakotvenie Zmluvných podmienok FIDIC v slovenskom stavebníctve. Oba body považujem za zásadný nástroj pre zníženie administratívnej náročnosti a byrokracie výstavby. 

Karol

V čom je Contract Management Slovensko unikátny? 

OV: Slovensko má množstvo šikovných konzultantov a expertov, ktorí ale väčšinou pracujú samostatne. Sme unikátni v tom, že máme schopný tím (v kombinácii právneho a technického vzdelania), ktorý dokáže nie len poradiť, ale aj prevziať celú zmluvnú agendu stavby. Ďalej má Slovensko množstvo šikovných právnikov a právnych kancelárií so skúsenosťami so zmluvným manažmentom a projektovým riadením (v prostredí FIDIC). Zmluvný manažment je však multidisciplinárny odbor a je to skôr technická činnosť, pre ktorú je nutné mať „právny cit“. V žiadnom prípade to nie je čistá právničina. Sme tak jedinou čisto konzultačnou spoločnosťou na Slovensku. V západných krajinách sú také spoločnosti už bežné. 

KO: Naša spoločnosť je unikátna najmä vo filozofii a prístupe do vnútra našej spoločnosti. Venujeme množstvo času a úsilia nastaveniu interného projektového riadenia a systematizácii procesov ako aj správe informácii a digitalizácii vo vnútri spoločnosti. Všetko v duchu filozofie „Dobre doma znamená dobre uklienta”. 

Cieľom Contract Management Slovensko je zaviesť do stavebníctva moderné projektové riadenie. Čo konkrétne to znamená a ako to chcete dosiahnuť? 

KO: Základom kvalitného projektového riadenia je schopnosť určiť ciele, hľadať riešenia pre ich dosiahnutie a včas odhadovať a riadiť prichádzajúce riziká. V modernom projektovom riadení považujeme za zásadné 3 veci: vytvorenie silného projektového tímu a jasné rozdelenie kompetencií a zodpovedností medzi jeho členov, prístup k informáciám a prácu s nimi a dobrú komunikáciu a vzťahy s klientom a stavebným prostredím. 

OV: Realizácia stavieb so sebou nesie veľké riziká. Je normálne, že vznikajú zmeny v zadaní predmetu zákazky (variácie), ale je potrebné vedieť procesovať. Je normálne, že vznikajú dopady rizikových udalostí (claimov), ale musia sa vedieť obhájiť. Je normálne, aby každá stavba mala harmonogram s kritickou cestou a prostredníctvom neho sa aj riadila. Je normálne priznať chybu a spoločne hľadať riešenia. Ide o kompletnú zmenu stále prevládajúcej postkomunistickej a kartelovej mentality, ktorú je možné zmeniť len neustálym vysvetľovaním, vzdelávaním a novými skúsenosťami.  

S akými najčastejšími problémami sa pri práci na projektoch a stavbách stretávate?  

OV: Jedným z najvážnejších problémov je zlé nastavenie kompetencií. Každá stavba musí mať jedného projektového manažéra na každej strane a ten musí mať možnosť robiť kompetentné rozhodnutia. Znie to jednoducho? Bežné to ale nie je. Obmedzovanie a rozdeľovanie zodpovednosti vedie k zlým rozhodnutiam a to je cesta k sporom, ktoré sú vždy zlým a nákladným riešením.  

KO: V projektoch je mnoho problémov a nemôžeme očakávať, že by sa to niekedy zmenilo. Veľmi negatívne však hodnotím to, že niektorí hráči na trhu stále nosia „ružové okuliare“, nepočítajú s problémami na svojich projektoch a potom nie sú pripravení ich systematicky a včas riešiť. Problém riešený neskoro a bez skúseností predstavuje väčšie náklady ako ten, ktorý sa rieši odborne a hneď. 

Na webe uvádzate, že sa nebojíte meniť zavedené poriadky, ktoré sú dávno prežitkom. Čo je podľa vás najväčší prežitok v stavebníctve?  

KO: Ak môžem byť stručný, najväčší nedostatok vnímam v systemizácii (štandardizácii) a digitalizácii procesov v stavebníctve. 

OV: Právne kancelárie často tvoria komplikované zmluvné podmienky a ignorujú medzinárodne uznávané, štandardizované a overené zmluvné podmienky a procesy, ktoré máme na dosah ruky. Ďalej sú prežitkom dodatky zmlúv, ktoré sa robia úplne zbytočne. Je to rovnaké, ako keby ste pravidelne dodatkovali zmluvu zamestnancovi, pretože mu vznikli cestovné náklady. Ďalším prežitkom je opakujúce sa tvrdenie: „Objednal som si odborne skúseného zhotoviteľa, aby som nemusel pohnúť ani prstom a on všetko vyriešil namiesto mňa.“ Výstavba je hlavne o spolupráci všetkých strán.  

Veľkou témou v stavebníctve je v súčasnosti digitalizácia a zavádzanie umelej inteligencie (AI). Používate ju pri práci? 

OV: ChatGPT využívam pravidelne a je to výborný pomocník. Väčšina našej práce sa skladá z analytickej časti, posudzovacej časti a vyhodnotení. Umelá inteligencia dokáže analytickú časť práce značne urýchliť. Neskutočne sa teším, až AI bude do našich životov zakomponovaná viac. Myslím si, že budeme prekvapení, ako veľmi ovplyvní naše životy a rutinné činnosti.  

KO: My v Contract managemente sa považujeme za veľkých fanúšikov a priekopníkov digitalizácie a rovnako pozitívne hodnotíme aj snahu o implemetnáciu umelej inteligencie. Myslím, že nájde využitie v každom sektore stavebníctva, v príprave, výstavbe aj prevádzke. 

Ondřej Vaněček vyštudoval stavebnú fakultu, Karol Orlovský sa v stavebníctva pohybuje viac ako 15 rokov. Čím si vás tento odbor získal? 

KO: Stavebníctvo považujem za fascinujúce miesto, ktoré ponúka veľký priestor pre sebarealizáciu a príležitosť k pokroku. Je to naozaj živé odvetvie, v ktorom sú prekvapenia a výzvy na dennom poriadku. 

OV: Súhlasím. Stavebníctvo je vlastne o hľadaní riešení na komplexné problémy. To ma vždy bavilo. Stavbári sú pohodári, dokážu sa odviazať a je vidieť, keď ich práca baví. Vždy ma ale dokáže prekvapiť silná rezistencia voči optimalizácii už zažitých procesov alebo vytváranie nových procesov.  

A čo robíte, keď si chcete od stavebníctva trochu odpočinúť? 

OV: Mám rád akúkoľvek činnosť, ktorá mi dostatočne a dynamicky zamestná hlavu. Od šachu cez náučné videá až po jazdu na motorke alebo varenie. Dôležitým zdrojom odpočinku je samozrejme moja rodina.  

KO: Najradšej sa venujem svojej rodine a priateľom. Čas strávený s rodinou a priateľmi pre mňa predstavuje najväčší odpočinok a priestor pre načerpanie nových síl. 

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.