Expertná činnosť vám zaistí…

V priebehu samotného stavebného projektu, rovnako ako v jeho počiatočných a záverečných fázach, je nutné riešiť širokú agendu, bez ktorej sa žiadna úspešná realizácia stavby nezaobíde. Preto sa snažíme byť nápomocní v oblasti expertnej činnosti, ktorá zastrešuje problematiku spracovania analýz a odborných posudkov, prípravu podkladov pre výberové konanie alebo sporovú agendu a aktivity podporujúce  predchádzaniu sporov na stavbe. Skúsenosti nám nechýbajú ani v prípade inžinieringu, prípravy a podpory metodickej činnosti alebo udržiavaní informovanosti a odovzdávaní vedomostí v rámci vzdelávania.
Contract Management

Analýzy a expertné posudky

Vykonávame analýzy týkajúce sa rôznych fáz stavby alebo jednotlivých úkonov, a to v retrospektívnych či prospektívnych formátoch. Ďalej spracovávame zmluvné, časové a finančné analýzy či posudky pre maximálnu efektivitu stavebných procesov a optimalizáciu pripravovaných zmlúv.

Príprava podkladov pre výberové konanie

V danej problematike konzultujeme oblasť technických a zmluvných dokumentov. Asistujeme pri príprave zadávacích podmienok pre výberové konanie a následne pomáhame vyhodnocovať samotný priebeh výberového konania.

Sporová agenda a predchádzanie sporov

Venujeme sa adjudikácii sporov (DAB) a technickým konzultačným činnostiam. Konkrétne pripravíme všetko potrebné pre absolvovanie arbitráže alebo súdnych sporov. Týmto situáciám sa však snažíme predchádzať negociáciami a uzatváraním dohôd na predchádzanie sporov.

Metodická činnosť

Tvoríme metodické materiály a vykonávame konzultačnú činnosť pre technické nastavovanie procesov a smerníc obchodnej spoločnosti a jej správne fungovanie.

Inžiniering

Zaistíme obsiahlu administratívu, ktorá zahŕňa získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Pripravíme písomné žiadosti za účelom získania vyjadrení či stanovísk dotknutých štátnych orgánov a ďalších účastníkov konania, ktoré následne koordinujeme. Asistujeme pri majetkoprávnom vysporiadaní. Zastrešíme tiež zmeny stavby pred dokončením či skúšobnú prevádzku a predčasné užívanie a následné kolaudačné rozhodnutie.

Vzdelávanie

Rozširujeme znalosti v celom odbore contract managementu, digitalizácii a ďalších expertných činnostiach súvisiacich s našou agendou, kde môžeme odovzdávať dlhoročné skúsenosti a know-how o aktuálnych trendoch.

Pozvite rytierov stavebníctva k svojmu projektu

Udatnosť, odbornosť a zodpovednosť sú cnosti našich odborníkov

Realizácie stavebných projektov, ktoré máme za sebou

Analýzy a expertné posudky

  • Skúsenosti s výkonom analýz a expertných posudkov na diaľničných, cestných, železničných a pozemných stavbách prevažne pri použitých zmluvných štandardoch podľa Žltého a Červeného FIDICu
  • Retrospektívne nezávislé posúdenie nárokov z časového a finančného hľadiska za účelom dosiahnutia dohody zmluvných strán a predídeniu sporov

Metodická činnosť

Sporová agenda

  • Expertné posudky a odborná asistencia pri príprave k adjudikácii a k arbitrážnemu konaniu v spolupráci s právnymi zástupcami klienta

Vzdelávanie

  • Skúsenosti so školeniami na mieru pre veľké investorské organizácie a pre zhotoviteľské spoločnosti
  • Spolupráca s expertným centrom pre spoluprácu v stavebníctve www.ccconsulting.cz/skoleni/
  • Spolupráca v rámci školení s organizáciou CACE

Tvoríme spoločnosť stojacu na zodpovednosti každého z nás.

Rytieri CM