Ochrana osobných údajov 

Vyhlásenie o zásadách ochrany osobných údajov 

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, a preto prebieha plne v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016. Vaše údaje sú u nás v bezpečí a nebudú nikdy poskytnuté tretej strane. 

Kto bude zhromažďovať vaše osobné údaje? 

Spoločnosť Contract management SK, s.r.o. so sídlom na adrese Mlynské Luhy 64, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČ: 52025667, ďalej len „Contract management SK“ 

V spoločnosti Contract management SK dodržujeme nasledujúce princípy: 

Nepýtame sa na osobné informácie, ak ich skutočne nepotrebujeme.

Nezdieľame vaše osobné informácie s nikým ďalším, okrem prípadov týkajúcich sa zákonných požiadaviek, vývoja našich produktov alebo ochrany našich práv.

Neukladáme osobné informácie na našich serveroch, iba ak v prípade  prebiehajúceho využívania našich služieb.

Nižšie uvedené vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje aj tieto princípy. 

Ak máte otázku týkajúcu sa prístupu alebo opravy vašich osobných dát, kontaktujte nás prosím. 

V Contract management SK rešpektujeme vaše súkromie, nech ide o akúkoľvek informáciu, ktorú môžeme ukladať pri prevádzke našich stránok. 

Rozsah spracovanie osobných údajov 

Vaše osobní údaje získavame, ak: 

 • nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok, 
 • nám pošlete dopyt po našich službách, 
 • nám údaje sami poskytnete e-mailom, telefonicky nebo iným spôsobom. 

Spracovávame tieto údaje: 

 • meno a priezvisko alebo obchodná firma, 
 • telefónne číslo, 
 • e-mailová adresa, 
 • poštová adresa, 
 • IP adresa, 
 • Identifikácia prehliadača, operačného systému a ďalšie informácie pre analýzu návštevnosti. 

Účely spracovania a ich právny základ 

Plnenie zmluvy 

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame k tomu, aby sme vás kontaktovali naspäť s odpoveďou na vaše požiadavky pre účely plnenia zmluvy, vybavenia vašich objednávok, konzultácií a ďalších služieb, ktoré ponúkame. 

 Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované iba primerané, relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu k účelu spracovania. 

 Účely spracovania osobných údajov 

 • Plnenie zmluvy
 • Plnenie právnych povinností (najmä povinností v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy, teda predávanie osobných údajov orgánom finančnej správy, prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi)
 • Ochrana oprávneného záujmu správcu
 • Vybavovanie požiadaviek poslaných prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov

Kontaktné formuláre 

Na našich stránkach nájdete kontaktné formuláre, ktoré slúžia na dopyt po našich službách alebo zaslanie otázky alebo iných informácií. Tieto formuláre zbierajú osobné dáta iba za účelom spätného kontaktovania s odpoveďou. 

Cookies  

Štandardné webové prehliadače (Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer atď.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookies ručne zmazať, zablokovať či úplne zakázať ich používanie, alebo je možné ich blokovať či povoliť len pre niektoré internetové stránky. Pre detailnejšie informácie prosím použite pomocníka vo vašom prehliadači. Ak bude vo vašom prehliadači používanie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany vášho servera. 

Deaktivácia cookies v rôznych prehliadačoch 

Analytika 

Aby sme mohli naše stránky zlepšovať, využívame služieb Google Analytics na anonymnú analýzu chovania používateľov našich webových stránok. Táto aplikácia môže využívať cookies k mapovaniu vášho pohybu na našich webových stránkach. Viac informácií nájdete na stránkach služby. 

Ako dlho uchovávame vaše údaje 

Ak nám pošlete formulár alebo predáte údaje iným spôsobom (viď Rozsah spracovania osobných údajov), uchovávame ich po dobu nevyhnutne nutnú dobu, najdlhšie však po dobu 1 roka – v prípade formulárov a nenaviazania ďalšej spolupráce iba do doby spoločnej komunikácie, následne sú potom odstránené, v prípade naviazania spolupráce tak, ako nám ukladá zákon. 

Spracovanie osobných údajov  

Spracovanie osobných údajov realizuje správca, príp. spracovateľ – spoločnosť Webona s.r.o. Ku spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. i minimálnym spôsobom u osobných údajov v listinnej podobe pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal správca technicko-organizačné opatrenie na zaistenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenie, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému nebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, alebo k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektov údajov na ochranu súkromia a majú povinnosť postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. 

Aké máte práva? 

Subjekt údajov, tzn. Vy, máte právo na prístup k údajom, ktoré o Vás spracovávame a informácie o tom, za akým účelom sú spracovávané. V prípade, že máte záujem o prístup k týmto údajom, obráťte sa s žiadosťou na e-mailovú adresu spracovateľa. 

Ak ste nám v minulosti odoslali formulár, môžete nás požiadať o export osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, vrátane všetkých údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať o odstránenie všetkých osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Táto možnosť nezahŕňa údaje, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov. 

Právo na opravu   

Subjekt údajov, tzn. Vy, máte právo požiadať o bezplatnú opravu nepresných osobných údajov. Ak je podaná žiadosť o opravu, musí k nej byť priložený dôkaz o nepresnosti údajov, ktorých opravu požadujete. 

Kontaktné údaje 

Ak máte otázku ohľadom prístupu nebo opravy vašich osobných dát, prosím, kontaktujte nás. 

Ak máte sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese spracovateľa. Ak nebudete spokojní s našou odpoveďou, môžete podať sťažnosť na príslušný úrad na ochranu osobných údajov, konkrétne Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Odvolanie súhlasu